EIS EQUIPE FIR DEN OSTEN

Publié le

LËSCHT 6

SCHLECK Steve - Schäffen - Mondorf

KOX Henri - Deputéierten a Buergermeeschter - Remich

KMIOTEK Christian - Gemengerot - Junglinster

DIESCHBOURG Carole - Gemengeréitin - Echternach

AENDEKERK Raymond - Gemengerot - Betzdorf

KLARES-GOERGEN Fernande - Gemengeréting - Betzdorf

BEISSEL Marianne - Gemengeréitin - Remich